Obchod zdraví Obchod kosmetiky
Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   Kontakt   |   E-mail
v tašce máte: 0 ks
za: 0 Kč
prohlédnout tašku >>

    Genetické testy
DNA test genetického původu předků - rodičovských linií Y+Mt GenoGraf

DNA test genetického původu předků - rodičovských linií Y+Mt GenoGraf


Výrobce: Genomac výzkuný ústav s.r.o., Drnovská 1112/60, 161 00 Praha

DNA test genetického původu předků - rodičovských linií Y+Mt je umožňuje prokázat metodou porovnání genetických znaků geografický původ předků testované osoby v otcovské a mateřské linii.


Doporučená cena: 5700.00 Kč

Vaše cena: 5700.00 Kč


Počet kusů:


Tisk stránky | Doporučit známému


Specifikace

DNA test genetického původu předků - rodičovských linií Y+Mt je umožňuje prokázat metodou porovnání genetických znaků geografický původ předků testované osoby v otcovské a mateřské linii.

Rozvoz odběrových kitů v Hradci Králové zdarma.

Jak probíhá DNA test?
1. Objednáte si u nás genetický test
2. My Vám dovezeme (Hradec Králové zdama) tzv. Odběrový kit pro odběr vzorků DNA
3. Pošta nebo DPD Vám doručí Odběrový kit
4. Za odběrový kit zaplatíte dobírkou, převodem nebo hotově
5. Test budete mít v tuto chvíli zaplacen
6. Vy si odeberete vzorek DNA stěrem ze sliznic dutiny ústní (sliny)
7. Zašlete odběrový kit již s Vašim vzorkem do genetické laboratoře
8. Genetická laboratoř provede test a zašle Vám výsledky do 3-4 týdnů od doručení vzorků do laboratoře

Tento test nelze provádět u žen.

Tento test je kombinací dvou testů za výhodnější cenu:

1. DNA test genetického původu předků - otcovská linie: Y-GenoGraf
2. DNA test genetického původu předků - mateřská linie: Mt-GenoGraf

Test je určen pro každého muže i ženu, kteří se zajímají o svůj genetický původ resp. původ svých předků. Získaná informace může sloužit jako doplnění soukromých genealogií a pátrání po rodinném původu v historických pramenech. Test je vhodný také jako zajímavý a neobvyklý dárek. Část testu zaměřenou na původ po otcovské linii lze provádět pouze ze vzorků od osob mužského pohlaví. Pokud má být tento test proveden u ženy, je nezbytné, aby k této části analýzy byly dodány vzorky osoby mužského pohlaví, která je pokrevně spřízněna s její otcovskou linií. Tzn. ideálními poskytovateli vzorku jsou její otec, bratr, syn jejího bratra, strýc z otcovy strany, syn strýce z otcovy strany apod.

Přestože jsou geny při každém předání z generace na generaci důkladně promíchány (každý člověk dědí jednu sadu genů od otce a jednu od matky), jsou v genetické informaci - DNA - každého člověka části, které se mění jen velmi vzácně a po mnoho generací zůstávají neměnné. Jinými slovy, stejnou sadu či kombinaci genetických znaků, které tvoří tuto téměř neměnnou část DNA, a kterou nosíte vy ve své genetické informaci, nosil již váš pra, pra, pra, pra ………….předek.

V rámci DNA savců a tedy i člověka existuje navíc část, která se dědí pouze v otcovské linii tzn. pouze z otce na syna. Tato zvláštní část DNA se nazývá Y chromozomální DNA nebo také Y-DNA a právě zde se nalézají výše zmiňované znaky, které se v průběhu generací nemění. Analýzou těchto znaků v Y chromozomální DNA lze odhalit původ a historii otcovské linie každého člověka.

Výzkumy prováděné u různých národů a etnik ukázaly, že různé typy populací např. germánské obývající Skandinávii, jihoslovanské obývající oblast okolo Jaderského moře nosí v Y-DNA sady znaků, které jsou charakteristické právě pro ně. Porovnáním těchto charakteristických znaků lze zjistit, jakého jsou daný člověk nebo skupina lidí geograficky - genetického původu. Jinými slovy zda mají geneticky např. blíže spíše k lidem germánského nebo slovanského původu a z které části Evropy nebo světa pocházejí.

Tuto Y-chromozomální DNA však mají pouze muži, u žen se nenachází, a tak ze vzorků ženské DNA nelze původ jejich Y otcovské linie vyčíst. Lze toho však dosáhnout nepřímo analýzou DNA některého z mužských potomků otcovské linie příslušné ženy.

Kromě Y-chromozomální DNA, která ukrývá tajemství otcovských linií existuje ještě tzv. DNA mitochondriální, ta naopak nese záznamy o původu a historii předků v mateřské linii. Jinými slovy zde je ukryta historie matek daného člověka. Tuto mitochondriální DNA mají jak muži, tak ženy.

Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Pro test po otcovské linii (Y GenoGraf test) je vydáván zvláštní certifikát a zvláštní certifikát je vydáván pro test po mateřské linii (Mt GenoGrafický test). Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy. Na prvním listě testovaná osoba nalezne tyto informace:

Genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. Y haplotyp.
Odkud geograficky pochází její otcovská či mateřská linie.
k jakému typu mateřských či otcovských linií náleží linie zjištěná u testované osoby tzn. zda se jedná o linii, která je charakteristická pro lidi náležící zejména ke slovanské jazykové skupině, nebo naopak pro lidi obývající Skandinávii a náležící zejména ke germánské jazykové skupině.
Kdy se daný typ mateřské či otcovské linie k němuž náleží linie testovaného člověka poprvé v dávné minulosti objevil a kde se tak stalo.
Kudy dávní předkové testovaného člověka v průběhu historie putovali a kde se usadili.
Výsledek srovnání zjištěných genetických dat se světovou databází genetických dat. Tzn. pomocí databáze je zjištěno, kde se dnes na světě nalézají lidé, kteří jsou nositelé stejné otcovské či mateřské linie jako je linie nalezená u testovaného člověka. To je zajímavé z toho důvodu, že s těmito lidmi se shodnými genetickými daty, měl testovaný člověk pravděpodobně společného předka v otcovské nebo mateřské linii, jedná se tedy vlastně o jakési jeho vzdálené příbuzné. Zároveň je možné podle tohoto výsledku odhadnout, kde se mohli vyskytovat přímí předkové linie testované osoby.
Druhý list certifikátu obsahuje mapu znázorňující současné geografické rozšíření nositelů stejného typu otcovské či mateřské linie jako byla nalezena u testované osoby.

Odběrová sada Y + Mt Genograf test obsahuje speciální štětečky pro provedení stěru, zkumavky pro uchování vzorků, návod.

Upozornění:
Osoba, která poskytla své vzorky DNA pro provedení testu, musí potvrdit svým podpisem v Průvodce ke vzorkům, že poskytla vzorky k testu vědomě a dobrovolně. Ve vyjímečných případech je možné, že výsledky testu dvou mužských příslušníků náležících původem k jedné otcovské linii, budou odlišné. V takovém případě měl jeden z dotyčných mužů otce, který nebyl biologicky spřízněn s danou otcovskou linií (adopce). Při volbě poskytovatele vzorků DNA je třeba brát tuto možnost v potaz. V rámci testu jsou analyzovány pouze vybrané části genetické informace, které nesou pouze údaje o původu dané otcovské či mateřské linie. Podle zjištěných dat tedy není možné cokoliv zjistit o zdravotním stavu původce vzorků nebo jej dokonce individuálně identifikovat. Odebrané vzorky lze uchovávat několik dní v temnu a chladu ideálně v chladničce. Před odběrem vzorků doporučujeme hodinu nekouřit, nejíst a nepít. Stejně tak doporučujeme neprovádět odběr vzorků po vyšetření nebo provedeném zákroku u zubního lékaře, v takovém případě je vhodné provést odběr před návštěvou zubaře nebo alespoň týden poté.

Cílem Genografického projektu NationalGeographic (NG) je zmapovat trasu migrací lidských populací v průběhu historie. Výsledkem genetické analýzy, která je provedena laboratořemi spolupracujícími na Genografickém projektu NG je určení genetického profilu (používána je naprosto shodná metodika, jakou používáme v našich laboratořích) a jeho zařazení k příslušné haploskupině. Součástí výsledků metské textová interpretace popisující původ a historii nalezené haploskupiny.

Geograf test prováděný našimi laboratořemi je zaměřen spíše na určení původu otcovské nebo mateřské linie u konkrétního člověka, kterým je objednavatel testu. Výsledek je tedy řekněme více individuální.

Záruka kvality DNA testů genetického původu předků.
Výsledky analýz prováděných laboratořemi Genomac jsou často používány pro potřeby soudů nebo publikovány v odborných periodikách, proto jsou přesnost a kvalita výsledků pro Genomac klíčové. Laboratoře procházejí pravidelně auditem národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku.
(2006) www.obchod-zdravi.cz