Obchod zdraví Obchod kosmetiky
Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   Kontakt   |   E-mail
v tašce máte: 0 ks
za: 0 Kč
prohlédnout tašku >>

    Genetické testy
DNA test genetického původu předků - otcovská linie Y-GenoGraf

DNA test genetického původu předků - otcovská linie Y-GenoGraf


Výrobce: Genomac výzkuný ústav s.r.o., Drnovská 1112/60, 161 00 Praha

DNA test genetického původu předků - otcovská linie Y-GenoGraf je genetický test zaměřený na zjištění geografického původu předků testované osoby v otcovské linii.


Doporučená cena: 2950.00 Kč

Vaše cena: 2950.00 Kč


Počet kusů:


Tisk stránky | Doporučit známému


Specifikace

DNA test genetického původu předků - otcovská linie Y-GenoGraf je genetický test zaměřený na zjištění geografického původu předků testované osoby v otcovské linii.
Testem jsou analyzovány v rámci DNA testované osoby genetické znaky, které jsou děděny pouze z otce na syna v téměř nezměněné podobě po mnoho generací z minulosti do současnosti. Analýzou těchto znaků lze odhalit původ a částečně historii otcovské linie každého člověka.

Rozvoz odběrových kitů v Hradci Králové zdarma.

Jak probíhá DNA test?
1. Objednáte si u nás genetický test
2. My Vám dovezeme (Hradec Králové zdama) tzv. Odběrový kit pro odběr vzorků DNA
3. Pošta nebo DPD Vám doručí Odběrový kit
4. Za odběrový kit zaplatíte dobírkou, převodem nebo hotově
5. Test budete mít v tuto chvíli zaplacen
6. Vy si odeberete vzorek DNA stěrem ze sliznic dutiny ústní (sliny)
7. Zašlete odběrový kit již s Vašim vzorkem do genetické laboratoře
8. Genetická laboratoř provede test a zašle Vám výsledky do 3-4 týdnů od doručení vzorků do laboratoře

Tento test nelze provádět u žen.

Česká kotlina byla osídlena již před necelými dvěma miliony let. Za tu dobu až do dnešních dnů se na našem území vystřídalo mnoho různých kultur, etnik a národů.
K historicky nejznámějším patří Keltové, Germáni a samozřejmě Slované. Na požádání lze také zjistit, jestli máte např. v linii židovské předky (tuto žádost je nutné napsat na průvodní list, zjištění je zdarma).

Chcete vědět zda máte blíže ke germánským nebo slovanským předkům?

Co je výsledkem testu?
Výsledkem genografického testu je geografické určení genetického původu příslušného člověka. Zadavatel testu tak zjistí z které části Evropy eventuálně jiného kontinentu pochází v otcovské linii. Tzn. odkud s největší pravděpodobností přišli jeho otcové. Současně zadavatel obdrží detailní výpis hodnot jednotlivých DNA markerů.

Samotným výsledkem testu, který zákazník obdrží je tzv. Certifikát původu. Pro test po otcovské linii (Y GenoGraf test) je vydáván zvláštní certifikát a zvláštní certifikát je vydáván pro test po mateřské linii (Mt GenoGrafický test). Každý z certifikátů je tvořen dvěma listy. Na prvním listě testovaná osoba nalezne tyto informace:

1. Genetická data, která u ní byla zjištěna tzv. Y haplotyp.
2. Odkud geograficky pochází její otcovská či mateřská linie.
3. K jakému typu mateřských či otcovských linií náleží linie zjištěná u testované osoby tzn. zda se jedná o linii, která je charakteristická pro lidi náležící zejména ke slovanské jazykové skupině, nebo naopak pro lidi obývající Skandinávii a náležící zejména ke germánské jazykové skupině.
4. Kdy se daný typ mateřské či otcovské linie k němuž náleží linie testovaného člověka poprvé v dávné minulosti objevil a kde se tak stalo.
5. Kudy dávní předkové testovaného člověka v průběhu historie putovali a kde se usadili.
6. Výsledek srovnání zjištěných genetických dat se světovou databází genetických dat. Tzn. pomocí databáze je zjištěno, kde se dnes na světě nalézají lidé, kteří jsou nositelé stejné otcovské či mateřské linie jako je linie nalezená u testovaného člověka. To je zajímavé z toho důvodu, že s těmito lidmi se shodnými genetickými daty, měl testovaný člověk pravděpodobně společného předka v otcovské nebo mateřské linii, jedná se tedy vlastně o jakési jeho vzdálené příbuzné. Zároveň je možné podle tohoto výsledku odhadnout, kde se mohli vyskytovat přímí předkové linie testované osoby.
7. Je také možné zjistit zdarma určení židovského původu (nutné dopsat na průvodní list)

Druhý list certifikátu obsahuje mapu znázorňující současné geografické rozšíření nositelů stejného typu otcovské či mateřské linie jako byla nalezena u testované osoby (viz obr.)

To a ještě mnohem více je dnes možné zjistit u každého člověka díky poznatkům molekulární genetiky a jejich aplikací při genealogickém výzkumu. Informace o svém původu si nosí každý člověk ve své genetické výbavě - DNA. Díky molekulární genetice je dnes možné v těchto genetických "záznamech" hledat a číst. Do minulosti tak lze nahlédnout hlouběji než prostřednictvím matrik, soupisů obyvatelstva, církevních záznamů nebo jiných historických pramenů.

Každý kdo pátral po původu svých předků v archivech a matrikách narazil dříve či později na hranici, za kterou již byly záznamy nejasné, nebo se ztrácely úplně. Zápisy ve vaší DNA však hovoří jasně i po několika tisících let. A tak i dnes je možné např. zjistit, že dávní otcové určitého konkrétního člověka žili před 20 tisíci lety na Pyrenejském poloostrově, kde zimovali během poslední doby ledové, že se následně usadili v západní Evropě v oblasti dnešní Francie, a že to byli lidé, kteří hovořili některým z románských jazyků. Jiný člověk má ve své DNA zprávu o tom, že jeho předkové pochází z východní Afriky, při svém putování došli na Blízký východ, že přebývali na území dnešního Řecka nebo Makedonie, a že pravděpodobně jako obchodníci ze Středomoří došli až do stření Evropy včetně Čech a Moravy.

Jak pracuje genetická genealogie?
Přestože jsou geny při každém předání z generace na generaci důkladně promíchány ( každý člověk dědí jednu sadu genů od otce a jednu od matky), jsou v genetické informaci - DNA - každého člověka části, které se mění jen velmi vzácně a po mnoho generací zůstávají neměnné. Jinými slovy, stejnou sadu či kombinaci genetických znaků, které tvoří tuto téměř neměnnou část DNA, a kterou nosíte vy ve své genetické informaci, nosil již váš pra, pra, pra, pra ………….předek.

V rámci DNA savců a tedy i člověka existuje navíc část, která se dědí pouze v otcovské linii tzn. pouze z otce na syna. Tato zvláštní část DNA se nazývá Y chromozomální DNA nebo také Y-DNA a právě zde se nalézají výše zmiňované znaky, které se v průběhu generací nemění. Analýzou těchto znaků v Y chromozomální DNA lze odhalit původ a historii otcovské linie každého člověka.

Výzkumy prováděné u různých národů a etnik ukázaly, že různé typy populací např. germánské obývající Skandinávii, jihoslovanské obývající oblast okolo Jaderského moře nosí v Y-DNA sady znaků, které jsou charakteristické právě pro ně. Porovnáním těchto charakteristických znaků lze zjistit, jakého jsou daný člověk nebo skupina lidí geograficky - genetického původu. Jinými slovy zda mají geneticky např. blíže spíše k lidem germánského nebo slovanského původu a z které části Evropy nebo světa pocházejí.

Tuto Y-chromozomální DNA však mají pouze muži, u žen se nenachází, a tak ze vzorků ženské DNA nelze původ jejich Y otcovské linie vyčíst. Lze toho však dosáhnout nepřímo analýzou DNA některého z mužských potomků otcovské linie příslušné ženy ( ideálně jejího otce, bratra, strýce z otcovy strany apod.).

Kromě Y-chromozomální DNA, která ukrývá tajemství otcovských linií existuje ještě tzv. DNA mitochondriální, ta naopak nese záznamy o původu a historii předků v mateřské linii. Jinými slovy zde je ukryta historie matek daného člověka. Tuto mitochondriální DNA mají jak muži, tak ženy.

Často kladené otázky:

Kdo může být testován?
V současné době lze provádět test Y-GenoGrafický u mužů ( jedná se o test v naší nabídce zvaný GenoGrafický test, zde jej odlišujeme označením Y). Tento test nelze provádět u žen. A dále MT-GenoGrafický test, který lze provádět jak u mužů tak i u žen.

Jaký je rozdíl mezi GenoGrafickým testem ( Y-GenoGrafickým testem ) a MT-GenoGrafickým testem?
GenoGrafický test nebo také Y-GenoGrafický test umožňuje určit původ předků výhradně v otcovské linii. V rámci tohoto testu jsou analyzovány znaky, které jsou děděny pouze z otce na syna, od něho na jeho syna atd. až k testované osobě. Tyto znaky nemohou být nikdy zděděny dcerou, a proto lze tento test provádět pouze u mužů.
MT-GenoGrafický test naopak umožňuje určit původ předků výhradně v mateřské linii. V rámci tohoto testu jsou analyzovány znaky, které jsou děděny pouze a výhradně od matky na její děti (nikdy ne od otce). Pokud má dotyčná žena pouze syny její mateřská linie u nich končí, neboť oni tuto část DNA od své matky již nemohou předat dále. Pokud má dotyčná žena nějaké dcery její mateřská linie v nich pokračuje dále na jejich potomky až k testované osobě. Tyto znaky nemohou být nikdy zděděny od otce. Tento test provádět jak žen tak i u mužů.

Je možné provést GenoGrafický test tzn. Y-GenoGrafický test také u žen a zjistit tak původ jejích předků v otcovské linii?
Přímo jej provést nelze, jinými slovy nelze použít vzorky DNA dotyčné ženy, která by měla o určení původu své otcovské linie zájem. Je ale možné jej provést nepřímo a to za předpokladu, že dotyčná zájemkyně může zaslat vzorky od svého otce, bratra, strýce z otcovy strany, bratrance jehož otcem byl bratr jejího otce atd.. Pro analýzu je tedy nutné získat vzorky od osoby mužského pohlaví, která je v přímém příbuzenském vztahu s její otcovskou linií. Vhodnost zvolené osoby pro provedení Y-GenoGrafického testu u ženy doporučujeme konzultovat s našimi odborníky, buď e-mailem, nebo telefonicky.

Je možné zaslat k provedení testu jiný druh vzorku než jsou „sliny“ testované osoby, třeba zubní kartáček? Výsledek testu by měl být totiž překvapením k narozeninám, svátku apod.
Ne, až na výjimečné případy to možné není. Jakýkoliv vzorek, který zpracováváme v našich laboratořích, nám musí být poskytnut se souhlasem testované osoby ( u osob mladších 18ti let pak se souhlasem jejich zákonného zástupce ). Tento souhlas vyjadřuje testovaná osoba svým podpisem na průvodním formuláři, který je nám zasílán zpět do laboratoře spolu se vzorky DNA. Důvodem je zabránění zneužití výsledků testu např. v rámci rasové či národnostní nenávisti. Ačkoliv se jedná o test, jehož cílem je přinášet poznání a do určité míry i zábavu, špatně vyložené výsledky v nesprávných rukou by mohly způsobit mnoho škody.

Jiný druh vzorku než jsou „sliny“ resp. stěry ze sliznic ústní dutiny např. ( vlasy, nehty apod.) lze zpracovat např. ze zdravotních důvodů avšak pouze po dohodě se zaměstnanci společnosti Genomac a konzultaci individuální situace.

Jakým způsobem jsou uchovávána a chráněna má osobní data?
Veškerá osobní data jako jsou kontaktní údaje, uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke komunikaci se zákazníkem, data jsou uchovávána na místech, která nejsou přístupná po internetu. Genetická data uchováváme v naší databázi eventuálně je zařazujeme k datům ve světové databázi pouze na základě písemného souhlasu testované osoby. Tato genetická data nejsou spojena s konkrétními jmény nebo kontaktními údaji. Uchováváme pouze samotný genetický profil a jeho přibližnou geografickou lokalizaci ( na úrovni kraje ). Tato data považujeme za osobní, a proto je neposkytujeme v žádném případě třetím stranám.

V rámci mého Y-GenoGrafického testu nebyl nalezen ani jeden shodný nebo příbuzný profil a výsledkem je pouze prázdná mapa. Co to znamená?
Prakticky to znamená, že v rámci vašeho Y haplotypu se vyskytují jeden nebo dva znaky, které jsou velmi neobvyklé a celkový haplotyp tak činí méně obvyklým. Databáze se kterou byl váš haplotyp srovnáván samozřejmě, zjednodušeně řečeno, obsahuje co do počtu nejvíce profilů, které jsou běžné a široce rozšířené, dále o něco méně profilů, které jsou méně běžné ( tzn. obsahují např. jeden nebo dva znaky, které nejsou příliš časté ), a nakonec je zde skupina profilů, které jsou velmi vzácné a jejich nositelů je velmi velmi málo. Váš profil tedy náležel do té poslední skupiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi málo rozšířený profil, je zřejmé, že v databázi nejspíše není dosud obsažen, a proto je z pohledu databáze unikátní.
Dále to může znamenat také, že nositelé vaší otcovské linie měli málo nebo žádné mužské potomky a tedy že tyto linie z velké části „vymřely“ a samozřejmě čím méně nositelů, tím menší šance, že budou v databázi zaznamenáni. Příčinou tohoto typu nálezu také může být fakt, že nositelé dané linie velmi zřídka nebo vůbec měnili místo svého pobytu, a proto nedošlo k jejich rozsáhlejšímu rozšíření a snížila se tak výrazně pravděpodobnost, že byli zaznamenáni v databázi. Posledním častým důvodem, v současné době je tento výsledek nalézán přibližně v deseti procentech případů.

Je možné v blízké budoucnosti např. za rok provést opakovaně srovnání mého genetického profilu s databází genetických profilů?
Ano, možné to je. Způsob jakým to bude možné provést bude brzy oznámen na našich internetových stránkách.

Co znamenají modré a červené body a čísla v nich na mapce na mém Certifikátu původu?
(platí pouze pro Y GenoGrafický test)
Modré body ukazují místa odkud jsou známy genetické profily v databázi, ale kde nebyli nalezeni nositelé shodných profilů. Červené body naopak lokalizují místa, kde nositelé shodných profilů nalezeni byli. Čísla v modrých bodech označují počet známých genetických profilů z daného místa. Čísla v červených bodech jsou čísly pořadovými. Výstupem srovnání testovaného profilu s databází je tabulka, kde jsou seřazeny v určitém pořadí jednotlivé lokalizace nalezených shod a mapka s červenými a modrými body. Aby bylo možno přiřadit lokalizace z tabulky k červeným bodům na mapce, mají jednotlivé lokalizace a červené body pořadová čísla.

Co znamenají hodnoty DYS uvedené ve Výsledkovém protokolu nebo Certifikátu původu?
Údaje v protokolu výsledků resp. výpis Vašeho haplotypu = hodnoty DYS znamenají toto. Slovo DYS je zkratkou pro D - DNA, Y - Ychromosome, S - Segment. Jedná se v podstatě o pojmenování pro úseky DNA umístěné na chromozomu Y ( tzn. na mužském pohlavním chromozomu, ženy jej nemají, dědí se pouze z otce na syna a od něj na jeho syna atd.). Tyto úseky jsou zajímavé tím, že v průbehu jejich předávání z generace na generaci se nemění vůbec nebo jen velmi málo a navíc, že jednotlivé typy populací je mají charakteristicky utvářené. Číslo u zkratky DYS, tedy např. DYS 391 nám udává polohu tohoto úseku na chromozomu Y a hodnota, která je tomuto úseku přiřazena např. DYS391=10, nám říká, že v daném úseku, který se jmenuje DYS391 je 10x za sebou zopakována krátká sekvence DNA. Jak již bylo řečeno různé populace mají v různých úsecích DYS různý počet zopakovaných sekvencí DNA. Soubor těchto hodnot DYS ( říká se jim také markery nebo znaky ) tvoří tzv. Y -haplotyp. Soubor velmi blízce příbuzných haplotypů ( liší se navzájem třeba pouze jiným počtem zopakovaných sekvencí v jednom z DYS úseků) tvoří tzv. haploskupinu. Takže shrnuto zjištění haplotypu umožňuje příslušnou otcovskou linii zařadit do haploskupiny a tím určit její nejstarší původ. Původ jednotlivých haploskupin je dnes už poměrně dobře znám. A dále umožňuje srovnat nalezený haplotyp se světovou databází haplotypů a objevit v různých státech světa nositelé stejných haplotypů jako má testovaná osoba a alespoň částečně odvodit historii příslušné otcovské linie.

Je možné výsledky mého GenoGrafického testu ještě dále nějakým způsobem použít?
Ano, ačkoliv je společnost Genomac International, s.r.o. jediná laboratoř v České republice, která provádí tento druh genetických testů, není jediná v rámci Evropy nebo světa. Zahraniční komerční laboratoře, které provádí také tento druh testování provozují své vlastní databáze genetických profilů. Tyto databáze jsou u některých z těchto laboratoří veřejně přístupné na jejich internetových stránkách. Zde je může každý provést srovnání svého profilu s jejich databází a nalézt další nositele shodného genetického profilu.Vždy je u těchto nálezů uvedena lokalizace, takže je možné tímto způsobem dále rozšířit výsledky testu provedeného u nás. Některé databáze umožňují navíc i nositele shodných profilů kontaktovat a vyměňovat s nimi informace. Vzhledem k tomu, že se jedná většinou o genealogy, je samozřejmě tato komunikace oboustranně přínosná. Odkazy na tyto veřejně přístupné databáze naleznete zde .

Je nějakým způsobem GenoGrafický test provázán s Genografickým projektem organizovaným NationalGeographic a IBM?
Ne, naše laboratoř není s tímto projektem nijakým způsobem spojena.

Cílem Genografického projektu NationalGeographic ( NG) je zmapovat trasu migrací lidských populací v průběhu historie. Výsledkem genetické analýzy, která je provedena laboratořemi spolupracujícími na Genografickém projektu NG je určení genetického profilu ( používána je naprosto shodná metodika, jakou používáme v našich laboratořích ) a jeho zařazení k příslušné haploskupině. Součástí výsledků metské textová interpretace popisující původ a historii nalezené haploskupiny.

Geograf test prováděný našimi laboratořemi je zaměřen spíše na určení původu otcovské nebo mateřské linie u konkrétního člověka, kterým je objednavatel testu. Výsledek je tedy řekněme více individuální.

Záruka kvality.
Výsledky analýz prováděných laboratořemi Genomac jsou často používány pro potřeby soudů nebo publikovány v odborných periodikách, proto jsou přesnost a kvalita výsledků pro Genomac klíčové. Laboratoře procházejí pravidelně auditem národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku.

Standardní analýza k určení základního původu testované mateřské linie a k základnímu průkazu, zda jsou dvě linie pravděpodobně příbuzné či nikoliv. Analyzována je oblast HVRI (16024-16383) + úsek do koncové pozice tzn. 16568.

- určení původu, mateřská linie / klan
- obsahuje výpis variací v mitochondriální HVR1 oblasti (pozice 16024 - 16383), Mt-GenoGraf certifikát s interpretací mateřského původu a zařazením a mapkou mitochondriálního klanu a možnost vstupu do České národní genografické databáze.
(2006) www.obchod-zdravi.cz